Alapelveink

  • A tanulókat fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, kialakítva az élethosszig való tanulás, az ismeretek megújításának igényét és képességét. Ez csak a szilárd alapok biztosításával, a tanulási stratégiák kialakításával, a rugalmas, de fegyelmezett gondolkodásra nevelés fejlesztésével, egyéni, hatékony tanulási módszerek adásával, a megoldások önálló megkeresésére való képesség kialakításával lehetséges.
  • Tanulóinktól meg kell követelnünk az egyenletes és következetes munkavégzést tovább fejlesztve bennük a kitartást, a koncentráció képességét, egyben az elvégzett munkáért való felelősségtudatot is, hogy az elsajátított tudás és kompetenciák használhatóak, hasznosak legyenek. 
  • Tanítványainkat – társadalmi beilleszkedésük és egyéni boldogulásuk biztosítására – segítenünk kell a személyiségüknek leginkább megfelelő továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztásában. Ezt a segítséget a reális életszemléletre, önismeretre és a környezetre való nyitottságra nevelve tudjuk megadni. 
  • Fontos, hogy a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek – a család, a nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség – együttműködésének kibontakoztatása, továbbá a szolidaritás és a tolerancia értékei mentén szerveződjenek a tanítási-tanulási folyamatok.
  • Minden diákunknak esélyt kell kapnia szociokulturális hátrányainak leküzdésére. Ehhez hatékony felzárkóztató munkára, a tanulókkal való felelős együttmunkálkodásra, egyéni gondoskodásra, törődésre van szükség.
  • Kiemelkedő képességű tanulóinknak lehetőséget kell kapniuk tehetségük kibontakoztatására. Ennek érdekében a differenciált képességfejlesztés módszereit kell alkalmaznunk, lehetőséget adva azon diákjainknak is, akik csupán egy-egy tárgyból képesek átlag feletti teljesítményre.
  • Alapvető értékké kell erősítenünk diákjainkban a szülőföldhöz, a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, törekedve ugyanakkor a nemzeti elkötelezettség és az európai identitástudat egységére is. Meg kell ismertetni velük elemi szinten a nemzeti műveltségi anyagot és az egyetemes kultúrát. 
  • A nemzeti identitás fejlesztése mellett ápolni kell a nemzetiségi azonosságtudatot is. El kell juttatni őket a nemzetiségi nyelv magas fokú, hétköznapi helyzetekben is használható ismeretéig.
  • Képessé kell válniuk arra, hogy megőrizzék az örök emberi értékeket, felismerjék az ezeket fenyegető újabb és újabb társadalmi kihívásokat.(részlet a pedagógiai programból)